Informacje bieżące

 UWAGA

Z powodu dużej liczby zachorowań na COVID-19 wprowadza się na stępujące zasady bezpieczeństwa w placówce:

1. Powstrzymywanie sie rodziców i opiekunów od wchodzenia do budynków szkoły

2. Nakaz zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy.

3. Obowiązek dezynfekcji rak przed wejściem do szkoły.

 

                         Dyrektor Elżbieta Gubała.


 ............................................................................

 

                          

 

 

 

............................................................................

 

 

Ochrona danych osobowych w Szkole

 

 

 

W trosce o najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych naszych podopiecznych, rodziców, nauczycieli i kontrahentów, szkoła nasza uczestniczy w programie Patronatu Polskiego Centrum Certyfikacji Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w naszej placówce jest Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia. E.P. Gubała, ul. Mazowiecka 22 w Legionowie. Kontakt tel.: (22) 784 30 38, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

 

Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

 

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem na podstawie przesłanek określonych w art. 6 i art. 9  RODO:

 

  • w procesie nauczania, na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c) i e) w odniesieniu do Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku,
  • w procesie zatrudniania, na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c) w odniesieniu do Ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku, a także w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego,
  • w procesie wykonywania innych działań wychowawczych takich jak: organizowanie wycieczek, konkursów, olimpiad, na podstawie art. 6, ust. 1 lit. e) w odniesieniu do art. 1 ust. 12), 13), 15 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku,
  • w pozostałych przypadkach, niezwiązanych bezpośrednio z celami oświatowymi, na podstawie art. 6 ust. 1, lit a) i f), przy czym prawnie uzasadniony interes szkoły (f), jest zawsze podrzędny w stosunku do interesu osoby (ucznia, nauczyciela), której dane są przetwarzane,
  • w procesach związanych z umowami z podwykonawcami, na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c).

 

W trakcie procesów opisywanych powyżej Szkoła nasza przetwarza dane następujących kategorii:

 

  • dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, adres pobytu, nr. dokumentu tożsamości, adres pracy, telefon komórkowy, email,
  • dane o procesie nauczania takie jak: testy i sprawdziany, oceny, opisy zachowania, wyniki konkursów, listy uczestnictwa w konkursach itp.,
  • dane niezbędne w zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę i umowy cywilno-prawne takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego/paszportu, nr PESEL, dane o wykształceniu i kompetencjach zawodowych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania przez naszą Szkołę procesu kształcenia. W przypadku niepodania danych, nie będą mogli Państwo skorzystać z całości lub części oferty dydaktycznej naszej placówki. W przypadku gdy do skorzystania z oferty dodatkowej jest wymagana Pastwa zgoda, jej brak nie wpływa w jakikolwiek sposób na pozostałe obowiązki wykonywane przez szkołę.

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich przeniesienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim (art. 4 ust. 10, RODO). Odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa, a także podmioty wykonujące w naszym imieniu i pod naszym nadzorem min. usługi:

 

  • informatyczne, w tym hosting, usługa dziennika elektronicznego i wsparcia pracowników,
  • księgowe i rachunkowe,

 

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu w żadnym zakresie.

 

Szkoła nie będzie przekazywała danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z naszej placówki oświatowej, a następnie do czasu upływu terminów określonych przepisami prawa.