Informacje bieżące

 

 

Regulamin funkcjonowania szkoły

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA

 

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. E.P. Gubała w Legionowie
W OKRESIE EPIDEMII COVID 19

 

 

 

Zasady ogólne:

  

    1.  Do budynku szkoły może wejść tylko zdrowy uczeń i jeden zdrowy rodzic w przypadku uczniów do 8 roku życia w celu:

 

- uczestniczenia w zajęciach szkolnych.

 

Uczeń z objawami grypopodobnymi nie może przychodzić do szkoły.

    2.  W przestrzeni ogólnej tj. w korytarzach wszyscy użytkownicy obowiązani są do:

 

- stosowania maseczek  zasłaniających usta i nos,

 

- zachowania 1,5 m odległości.

 

- stosowania się do zaleceń pracowników szkoły

   3.Przy wejściu do budynku szkoły jest automatyczny dozownik z płynem        

 

dezynfekującym, z którego należy bezwzględnie skorzystać przed udaniem się w głąb budynku.

 

   4. W każdej sali znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz powierzchni płaskich, tak aby

 

pracownicy mieli stałą możliwość szybkiego dezynfekowania powierzchni, z którymi uczestnik ma kontakt.

 

   5. Sale wietrzone są minimum raz na godzinę.

   6. Plan zajęć indywidualnych, będzie ustalony tak, by uczniowie danego nauczyciela nie mieli ze sobą kontaktu. .

 

    7. Jako sposób szybkiej komunikacji ze wszystkimi Rodzicami, placówka przyjmuje wiadomość sms i indywidualny kontakt telefoniczny, informacje na stronie szkoły.

 

    8.Osoby z zewnątrz proszone są o wcześniejsze telefoniczne umówienie, a na terenie budynku nosić środki ochrony osobistej (rękawiczki i maseczki).

 

    9. Do odwołania zostają zawieszone koncerty w sali USC.

 

 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 

1. Podejrzanym o zakażenie koronawirusem może być uczestnik i pracownik szkoły, u którego występują objawy ze strony układu oddechowego - suchy kaszel, ból mięśni, problemy z oddychaniem z towarzyszącą gorączką powyżej 37 st. C. U dzieci objawy zakażenia mogą przejawiać się łagodną chorobą układu oddechowego.

 

2. W celu uchronienia innych uczestników i pracowników przed zakażeniem osoby podejrzane o zakażenie COVID-19 będą izolowane w wyznaczonym pomieszczeniu.

 

3. Uczniowie i osoby dorosłe, które źle się poczują, poddawane są kwalifikacji do dalszego

 

postępowania, w zależności od objawów po kontakcie ze służbami sanitarnymi.

 

4. Do przestrzegania procedury zobowiązani są:

 

• dyrekcja Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st.E.P. Gubała w Legionowie

 

• wszyscy pracownicy szkoły

 

• uczniowie na terenie szkoły.

 

• opiekunowie którzy przyprowadzają dzieci do szkoły.

 

I. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy nauczyciela,

 

pracownika szkoły lub pełnoletniego uczestnika zajęć.

 

1. Osoba dorosła, która podczas pobytu w szkole zaobserwuje co najmniej jeden z objawów

 

mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinna:

 

1) osłonić usta i nos maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla

 

otoczenia,

 

2) jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną

 

3) do czasu otrzymania pomocy odizolować się od dzieci i innych osób pracujących w szkole,

 

4) powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i bezzwłocznie zgłosić się do szpitala z

 

oddziałem zakaźnym, unikając transportu publicznego. Jeśli osoba ta nie posiada własnego transportu, stacja sanitarno-epidemiologiczna ma możliwość wysłania karetki.

 

2. Dalszy tryb postępowania medycznego określi stacja lub szpital.

 

3. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

 

4. Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u pracownika, zgłasza ten fakt jak najszybciej do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

II. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy dziecka:

 

1. Nauczyciel opiekujący się uczniami natychmiast powiadamia rodziców oraz dyrektora szkoły o złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach.

 

2. Osoba wyznaczona przez dyrektora bezzwłocznie zaprowadza dziecko do wyznaczonego

 

pomieszczenia zapewniającego izolację.

 

3. Nauczyciel pozostaje z resztą dzieci w sali zapewniając im opiekę i bezpieczeństwo.

 

4. Osoba opiekująca się dzieckiem z podejrzeniem zakażenia nakłada dziecku maskę i zabezpiecza siebie, zakładając fartuch ochronny, rękawiczki i maskę oraz pozostaje z dzieckiem w izolacji do odwołania.

 

5. Dyrektor szkoły

 

1) w przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów kontaktuje się z placówką

 

POZ, by uzyskać poradę w sprawie dalszego postępowania,

 

2) w przypadku jednoznacznych objawów kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologicznej powiadamiając o zaobserwowanych objawach u dziecka będącego pod opieką. Pracownik stacji na podstawie wywiadu rekomenduje sposób postępowania.

 

3) w przypadku nasilających się objawów dyrektor  dzwoni pod numer alarmowy 112.

 

6. Po przyjeździe rodziców, opiekę nad dzieckiem przejmują rodzice, postępując

 

zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej:

 

1) zawożą dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym, jeśli gorączka powyżej 37 st..C , kaszel czy duszność wymagają konsultacji w szpitalu zakaźnym,

 

2) w przypadku niejednoznacznych objawów zabierają dziecko do domu, kontrolują stan jego zdrowia obserwując dziecko, mierzą mu regularnie temperaturę. Kiedy pojawiają się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem ponownie, bezzwłocznie kontaktują się z sanepidem, informując, jakie objawy zaobserwowali i od kiedy one występują.

 

7. W sytuacji podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej u dziecka lub pracownika  zalecany jest okres izolacji, który wskazuje lekarz. Rodzice dziecka lub pracownik  mają obowiązek, zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zastosowania się do wydanych nakazów i wskazań leczniczych.

 

8. Pracownicy szkoły i rodzice sprawujący pieczę nad chorym lub podejrzanym o chorobę

 

zakaźną dzieckiem zobowiązani są do szczególnego sposobu postępowania zapobiegającego

 

szerzeniu się zachorowań na COVID-19. Za nieprzestrzeganie wskazań leczniczych i wypełnienie określonych przepisami obowiązków ponoszą osobiście odpowiedzialność. Niedopełnienie ich jest wykroczeniem podlegającym karze grzywny albo karze nagany.

 

9. W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

 

10. Dyrektor informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji oraz wspólnie podejmuja decyzję decyzję o konieczności usunięcia i unieszkodliwienia zanieczyszczenia biologicznego w sprawie. Dekontaminacja (dezynfekcja wysokiego poziomu) pomieszczeń i przedmiotów przeprowadzana jest w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym i wymaga zamknięcia szkoły na jeden dzień.

 

11. Decyzja w sprawie osób (dzieci, pracowników), które miały bliski kontakt z podejrzanym o zakażenie dzieckiem lub pracownikiem szkoły powinna zostać podjęta w kontakcie ze

 

służbami sanitarnymi, pracownikami oraz rodzicami dzieci uczęszczających do szkoły.

 

 

Powiększ obraz: Nasze osiągnięcia